05 days agoahluo_mikoahluo_miko
koko (5 days ago) #17446677朋友飼養的啾即.很乖喜歡舔面麻
啾即是它的昵称还是动物的名称?