Shimabukuro Mitsutoshi - Toriko - Comics - 3 - I...Shimabukuro Mitsutoshi - Toriko - Comics - 3 - It Appeared!! (Shueisha)