No Game No Life - Hatsuse Izuna - Jibril - Shiro...No Game No Life - Hatsuse Izuna - Jibril - Shiro - Sora - Stephanie Dola - 1/7 (Phat Company)