Loading
HomeDatabasesItem #706928

akabeko - Akemi - Azuma Kaya - Haida Nanako - Katou Tetsubin - Ken - Mochizuki Uta - Pesotarou - Si Mitsuru - Takahashi Nameko - Tsuruzawa Tsutako - Wacoco Waco - Wan Shimako - Yamaguchi Suguri - Yao - Aita ta BL - Anthology - Comics - Qpa×uno! Entertainment Anthology (Takeshobo)akabeko - Akemi - Azuma Kaya - Haida Nanako - Katou Tetsubin - Ken - Mochizuki Uta - Pesotarou - Si Mitsuru - Takahashi Nameko - Tsuruzawa Tsutako - Wacoco Waco - Wan Shimako - Yamaguchi Suguri - Yao - Aita ta BL - Anthology - Comics - Qpa×uno! Entertainment Anthology (Takeshobo)

Japanese468 hits • 0 comment0 like

Buy

Information

  • Tsuruzawa Tsutako contributed with the illustration cover & a story in the anthology
  • Eassy: Akabeko, Ken, Wan Shimako, & Takahashi Nameko

Comments0