Loading
HomeDatabasesItem #706928

Tsuruzawa Tsutako - Akemi - Azuma Kaya - Si Mitsuru - Katou Tetsubin - Haida Nanako - Pesotarou - Mochizuki Uta - Yao - Yamaguchi Suguri - Wacoco Waco - akabeko - Ken - Takahashi Nameko - Wan Shimako - Anthology - Comics - Qpa×uno! Entertainment Anthology - Aita ta BL (Takeshobo)Tsuruzawa Tsutako - Akemi - Azuma Kaya - Si Mitsuru - Katou Tetsubin - Haida Nanako - Pesotarou - Mochizuki Uta - Yao - Yamaguchi Suguri - Wacoco Waco - akabeko - Ken - Takahashi Nameko - Wan Shimako - Anthology - Comics - Qpa×uno! Entertainment Anthology - Aita ta BL (Takeshobo)

Japanese112 hits • 0 comment0 like

Buy

Information

  • Tsuruzawa Tsutako contributed with the illustration cover & a story in the anthology
  • Eassy: Akabeko, Ken, Wan Shimako, & Takahashi Nameko

Comments0