Loading

Persona 5 The Royal - Akechi Goro - Arsène - Caroline - Justine - Kitagawa Yuusuke - Morgana - Niijima Makoto - Okumura Haru - Sakamoto Ryuuji - Sakura Futaba - Shujinkou - Takamaki Anne - Yoshizawa Kasumi - Quo Card (Atlus, COMG!)Persona 5 The Royal - Akechi Goro - Arsène - Caroline - Justine - Kitagawa Yuusuke - Morgana - Niijima Makoto - Okumura Haru - Sakamoto Ryuuji - Sakura Futaba - Shujinkou - Takamaki Anne - Yoshizawa Kasumi - Quo Card (Atlus, COMG!)¥ Buy¥ Buy